top of page
Search

בוקר של הכרות מרגשתForest wildfire

עמותת רוח נשית אשר פועלת לקידום עצמאותן הכלכלית של נשים נפגעות אלימות וחותרת לשינוי חברתי מתוך ראייה פמיניסטית ומחויבות חצדק חברתי ומגדרי


מן הראוי שהן ואנחנו נפגש לא?

מוכנות ומצוידות לשיתופי פעולה עתידיים


5 views
bottom of page